Hello Doggy Trimsalon Regels

Regels Hello Doggy Trimsalon.

Beste Hello Doggy klanten, Voor u met uw hondje naar ons toe komt stellen wij het op prijs onze regels door te nemen,die wij als trimsalon handhaven,zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan. alvast bedankt.

Aangepast op 01-01-2024

* wij werken uitsluitend op afspraak

* u dient uw hond aangelijnd te brengen naar de trimsalon

* u krijgt een dag van te voren van de afspraak een sms of whatsapp bericht als geheugensteuntje u kunt deze dag tot 12 uur gratis annuleren, na 12 uur  zijn wij genoodzaakt de 100 procent de kosten aan u factureren. via een tikkie.

* u dient uw hond op de afgesproken tijd te brengen.

* wij geven u een breng kwartier speling van de afgesproken tijd, bent u er niet binnen een kwartier dan kunnen wij als trimsalon de afspraak afzeggen , of 18 euro wacht tarief in rekening te brengen.#voorbeeld afspraak: om 14:00 uur, wij wachten dan tot 14:15 uur.

* Als u hond klaar is geven wij u altijd een belletje dat u hond klaar is om opgehaald te worden, U dient direct naar de trimsalon te komen, om uw hond op te halen, wij geven u hier 20 minuten de tijd voor, na 20 minuten rekenen wij een opvang prijs twv 18 euro, daarna 5 euro per kwartier.

voorbeeld: u bent gebeld om 14:00, wij gaan er vanuit dat u om 14:20 de hond al heeft gehaald.

* Mocht u een nieuwe klant zijn, dan kan het zo zijn dat wij een aanbetaling van u vragen.

via een tikkie, na controle laten wij telefonische aan u weten dat de afspraak staat.

* u dient medische zaken van uw hond aan ons te melden.

* honden met vlooien kunnen wij niet helpen, en krijgen GEEN toegang tot de Trimsalon.

* bij het niet op komen dagen op een afspraak die niet is afgezegd, zitten kosten verbonden deze zijn verschillend per trimbeurt.

* Pluk honden  scheren wij niet!! mits er een goede medische reden er voor is,wij scheren nooit korter dan 3,4mm . Moet uw pluk hond voor een medische reden korter dan 3.4 MM geschoren worden dan moet u bij Hello Doggy trimsalon een medische kort scheer overeenkomst tekenen, Het is namelijk zo dat korter scheren dan 3,4 MM de kans groot is dat uw hond huid irritatie krijgt, waaronder jeuk of kleine wondjes en huidproblemen oploopt, Hello Doggy is niet aansprakelijk voor deze oorzaak en zal dit dan ook mondeling en schriftelijk met u doornemen.

*Vilt honden: Om welke reden dan ook kan u hond extreem in de vilt zitten, uw hond word geschoren korter dan 3.4 MM en dient u in de trimsalon ook een vilt overeenkomst te tekenen, door dat de hond extreem kort moet worden geschoren, is de kans om huid irritatie, huidwondjes, en jeuk erg groot, Hello Doggy trimsalon is hier NIET voor aansprakelijk en zal dit dan ook mondeling en schriftelijk met u doornemen.

*Kort scheren voor de mode: Tegenwoordig is het mode om uw hond erg kort te laten scheren, korter dan 3.4 mm doet Hello Doggy Trimsalon NIET! mits er een medische of vilt probleem is. (zie kopje pluk hond en of vilt hond)

mocht er tijdens het trimmen blijken dat u hond vlooien heeft dan zijn wij genoodzaakt om de trimbeurt direct te stoppen en aan u het volledige bedrag van de trimbeurt te vragen en bijkomende kosten voor het ontsmetten van de trimsalon.

* laat u hond goed uit voor dat de hond een behandeling onder gaat, dit is voor hem/haar prettiger.

* controleer van te voren op onze website wat de kosten voor de trimbeurt gaat kosten. om teleurstellingen te voorkomen.wij nemen dit ook nog met u door in de trimsalon.

* Hondjes die in de Vilt zitten, zijn baasjes verplicht een Vilt contract te ondertekenen.Daarin staat dat u hond geknipt of geschoren wordt zoals  u misschien niet van ons gewend bent en dat er geen negatieve uitlatingen gemaakt mogen worden op social media/internet hier over, omdat wij als trimsalon er niets aan kunnen doen, dat uw hond operatie kort geschoren moet worden ivm de vilt.

* Als de hond klaar is en opgehaald is zo u dan zo vriendelijk willen zijn uw hond niet bij onze buren te laten plassen en of poepen.

* Mocht de hond bijten dan gebruik ik voor de veiligheid een muilkorf, het is voor de veiligheid voor de hond en voor mij, zodat de hond niet in de schaar of tondeuse of trimster bijt. bij erge bijtsituaties en de hond word nog banger of nerveuzer, is het beter voor het dier om de trimbeurt te stoppen, wij adviseren contact op te nemen met uw dierenarts of u hond gezond genoeg is om een pilletje te krijgen via de dierenarts dat hij rustig is bij zijn volgende trimbeurt, Hello Doggy Trimsalon schrijft en geeft deze pilletjes zelf niet!  en is ook niet aansprakelijk voor het gevolg van het geven van rustgevende medicatie. weet u van uw hond dat hij of zij zich agressief opstelt dan verzoeken wij u bij de trimbeurt te blijven en ons dit van te voren te melden tijdens de afspraak maken, dan kan ik alvast met u doornemen hoe we dit gaan doen.

U KUNT NIET BIJ DE TRIMBEHANDELING AANWEZIG BLIJVEN.

  • bent u het niet helemaal eens hoe uw hond geknipt is? dan vragen wij dit mondeling met ons te bespreken zodat wij uw hond kunnen bij knippen het is niet toegestaan zonder dat wij de hond hebben bijgeknipt  of hebben gezien en met u heb kunnen bespreken, u  zich negatief uit te laat over Hello Doggy op social media, google of review te plaatsen zonder dat Hello Doggy  de hond nogmaals op de trimtafel heeft gehad, Hello Doggy zal er alles aan doen dat beide partijen beide gelukkig weer de trimsalon verlaten, wij houden alleen van passiviteit, waar mensen werken worden ook wel eens foutjes gemaakt.
  • in de maand december kunt u alleen een afspraak maken nadat u de helft heeft aanbetaald, hebben wij de betaling op tijd ontvangen dan staat de afspraak vast, klanten die niet op tijd afbellen (24 uur van te voren) zijn de aanbetaling kwijt, helaas moet ik deze regel ook toepassen bij vaste klanten want in de maand december komt het vaak voor dat klanten niet op tijd af bellen en of op komen dagen, mijn excuses voor het ongemak

* vanaf 1 mei 2016 is er op de Huntum in Amsterdam Zuidoost betaald parkeren.
De parkeermeters vind u aan de kant van het fietspad, Hello Doggy Trimsalon is niet aansprakelijk voor bekeuringen.

 

De kleine lettertjes  vind u hieronder

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONS AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VOOR TRIMMEND NEDERLAND
Deze algemene voorwaarden kunnen en mogen uitsluitend worden gebruikt door trimsalonhouders die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Trimmend Nederland. Het is deze trimsalonhouders niet toegestaan deze algemene voorwaarden te wijzigen.
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32171818.
2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van deze algemene voorwaarden, en als trimsalonhouder aangesloten bij de VVTN.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer een overeenkomst heeft gesloten.
4. Overeenkomst: iedere tussen de ondernemer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.
5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de ondernemer wordt gesteld.
6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de ondernemer, derden worden betrokken.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.
3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.
ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.
2. Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vordert.
3. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken.
ARTIKEL 5. | MEERWERK EN WIJZIGINGEN
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
ARTIKEL 6. | ANNULERINGSVOORWAARDEN
1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
ARTIKEL 7. | RECLAMES
1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemer.
2. Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip.
3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.
4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.
ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:
 het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt;
 het huisdier anderszins onhandelbaar is.
3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.
2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.
4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven wijze.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 10. | RETENTIERECHT
Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.
ARTIKEL 11. | GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN
1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt hieromtrent een database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van andere redelijke belangen met de daarbij aangesloten ondernemers uit te wisselen.
2. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de ondernemer gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de ondernemer en de opdrachtgever. De ondernemer kan VVTN machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer verplicht een dergelijk verzoek van de ondernemer te aanvaarden.
3. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent zijn klachten over de ondernemer, aan de hand waarvan VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan optreden en/of jegens de ondernemer passende maatregelen kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.
4. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt.
5. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden heeft ingestemd.
ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.
2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.
3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
4. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.
ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens de ondernemer een beroep kan doen op VVTN overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

privacy policy 2018-7-mei

Bij hello doggy trimsalon hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Website: ​www.hellodoggy.nl

Adres:​​huntum 35, 1102 jb, Amsterdam.

johan Enschedeweg 22, 1422 DR Uithoorn.

Postcode:​1102 jb & 1422 DR Uithoorn

Email:​​ hellodoggytrimsalon@gmail.com

2.Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt.Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

3.Onze website,www.hellodoggy.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uwbrowser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat hetgebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Hello doggy trimsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via hellodoggytrimsalon@gmail.com Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevensverwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeventoestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van depersoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht vanpersoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: hellodoggytrimsalon@gmail.com Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek.Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8.Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via hellodoggytrimsalon@gmail.com zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

hello doggy trimsalon